SVENSKA HÄSTSKOKASTARFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Lördag den 9 mars 2002 i Blekinge Hästskokastarförenings lokal

Årsmötesprotokoll

Närvarande klubbar:

 B94, Lessebo HSK, Arla Fritid, Växjö HSK, Jämjö HSK,

Korpen Åseda, GSG, Felix HSC, Carlskrona HSC, Dynapac HSC, Alvesta HSK,

Brömsebro Byggnadsplåt, Lanternan B.C. och Tingsryd HSC.

 

    § 1            Årsmötet öppnades av ordförande Nils Ekander

    § 2           Ordförande Nils Ekander delade ut Årets utmärkelse.

                 GULDSKON, till Lars-Åke Brincner,för sitt engagemang i förbundet, 

                    som sekreterare och redaktör för Hästskokastaren.

    § 3            Till årsmötets ordförande valdes Nils Ekander

                 Till årsmötets sekreterare valdes Lars-Åke Brincner

    § 4            Årsmötet godkände årsmötets utlysande  

    § 5            Årsmötet godkände dagordningen

    § 6            Årsmötet valde Torben Karlsson och Bengt Lindskog till justeringsmän

    § 7            Röstlängd till årsmötet blev 14 röster/klubbar

   § 8            Svenska Hästskokastarförbundets verksamhetsberättelser upplästes 

                    och godkändes av årsmötet. se bilaga 1

    § 9            Revisor Torben Karlsson uppläste revisionsberättelse se bilaga 2

    § 10          Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

    § 11          Årsmötet valde Nils Ekander till förbundsordförande på 1 år

    § 12          Val

          a          Kent Sundahl, Roland Sjöstrand och Leif Ahlex 2 år

          b          Gunnar Olsson, Gert Karlsson, Bertil Westergren, Lars Carlén och Lars-Åke Brincner 1 år

          c          Suppleanter Christer Sjögren och Carina Gneupel 1 år

          d          Revisor        Hans Bogren och Torben Karlsson    1 år

    § 13          Valberedning

                    Torben Karlsson 1 år ordf

                    Mattias Gneupel 1 år 

                    Christer Sjögren 1 år

    § 14          Motioner

1               1               Motionen tillstyrktes med ändringen stryk 3 satsen.

2               2               Motionen avslogs

3               3               Motionen tillstyrktes

4               4               Motionen tillstyrktes

                    Arbetsgrupp tillsattes. Roy Johansson sammankallande.

Bertil Westergren, Carina Gneupel, Lars Carlén och Ingert Ivarsson övriga deltagare.

                    5      Göran Brincner tog tillbaka motionen

    § 15           Stadgeändringar

                     Årsmötet godkände följande stadgeändringar  §12 , §17 , §21

                     Stadgarna kan erhållas av Nils Ekander

    § 16          Nya Frågor Annethe Karlsson : Kassören måste bytas ut.

    § 17          Förbundsordförande tackade alla närvarande klubbar

                       för visat intresse och avslutade Svenska Hästskokastarförbundets årsmöte

 

Karlskrona 020309

Mötesordförande                      Mötessekreterare

Nils Ekander                   Lars – Åke Brincner

Att Justera:

Torben Karlsson               Bengt Lindskog