ÅRSMÖTE SVENSKA HÄSTSKOKASTARFÖRBUNDET 2003-03-29

 

  § 1.Ordförande Nils Ekander hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet.

 

§ 2. Utdelning av guldskon.

Gert Karlsson hade fått i uppdrag att dela ut årets guldsko till Nils Ekander för hans stora engagemang inom hästskokastningen.

 

§ 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Till ordförande för mötet valdes Nils Ekander och till sekreterare för mötet valdes Carina Gneupel.

 

§ 4. Mötets utlysande godkändes.

 

§ 5. Dagordningen godkändes.

 

§ 6. Till att justera årsmötesprotokollet valdes Lars Carlén och Leif Ahlex.

 

§ 7. Fastställande av röstlängd. 11 klubbar närvarande: Teleborg, Växjö, Alvesta, Åseda, Lessebo, Tingsryd, Arla, Carlskrona, Imun, GSG och Lanternan. Det betyder att det finns 11 röster.

 

§ 8. Mötes och verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.  (bilaga 1)

 

§ 9. Ekonomi och revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna, (bilaga 2). Idag har vi + 6000 kr i kassan.

 

§ 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med JA.

 

§ 11. Motioner och framställningar från styrelsen.

·        Framställan från styrelsen angående ny klass mininminiorer, (bilaga 3). Mötet beslutade bifall.

·        Framställan från styrelsen angående ny klass Oldtimers, (bilaga 4). Mötet beslutade avslag.

·        Motion angående Sverigerankingen från L-Å Brincner, (bilaga5). Mötet beslutade avslag.

·        Framställan från styrelsen angående Sverigerankingen, (bilaga 6). Mötet beslutade bifall.

·        Motion från L-Å Brincner angående röstfördelningen vid årsmöte, (bilaga 7). Mötet beslutade bifall. Med tillägg att vi måste föra ett medlemsregister, så att vi vet hur många medlemmar, ålder och klasstillhörighet, på medlemmarna varje klubb har.

·        Framställan från styrelsen angående omorganisering av förbundet (bilaga 8a + 8b). Mötet beslutade enhälligt bifall.

·        Motion från L-Å Brincner angående omorganisation av förbundet, (bilaga 9). Mötet beslutade avslag.

·        Motion från L-Å Brincner angående omorganisering av förbundet, (bilaga 10). Mötet beslutade avslag.

 

§ 12. Stadgeändring.

Då vi antog motionen angående rösträkningen blir detta en stadgeändring.

 

§ 13. Val av funktionärer.

Då vi har omorganiserat förbundet så skall vi välja 4 ”språkrör”. 2 från Småland och 2 från Blekinge. Från Småland valdes Roland Sjöstrand och Lars-Åke Brincner. Från Blekinge valdes Roy Johansson. Andra namnet skall Blekinge hästskokastarförening ta fram. Roland valdes som sammankallande.

 

§ 14. Nya frågor.

Inga nya frågor.

 

§ 15. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

Vid protokollet:_____________________________________

                          Carina Gneupel

 

 

Ordförande:_________________________________________

                   Nils Ekander

 

 

Justeras:____________________________________________

              Leif Ahlex

 

 

Justeras:____________________________________________

              Lars Carlén