Stadgar för Svenska Hästskokastarförbundet

(Svhkf)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 1 § Ändamål

Förbundet skall bedriva hästskokastning. 

 2 § Sammansättning

Förbundet består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

 3 § Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 4 § Firmateckning

Förbundet tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av styrelseledamöter gemensamt 

eller av särskild utsedd person.

 5 § Verksamhets – och räkenskapsår

Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

 6 § Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer, som inte är förutsedda i stadgarna,

hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte, eller avgörs i  trängande fall av styrelsen, 

fram till årsmöte eller extra årsmöte.

Medlemmar förbinder sig genom sitt medlemskap i förbundet, att i fråga om

tillämpning av dessa stadgar, inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om

tillämpning av stadgarna, skall istället avgöras i enlighet med, inom idrotten angiven ordning.                 

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. En röst per klubb.

Förslag till ändring av stadgarna, får skriftligen avges av, såväl enskild medlem, som klubb och styrelsen.

 

8 § Upplösning av förbundet

För upplösning av förbundet krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 delar av antalet avgivna

röster. En röst per klubb.

Finns pengar i kassan ska Smålands respektive Blekinges startavgift á 3000 kr betalas tillbaka till

respektive distrikt. Övriga pengar som finns kvar fördelas mellan alla distrikten.

 

 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR

9 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen, eller av den, styrelsen delegerat beslutsrätten till.

 10 § Utträde

Medlem eller klubb, som vill utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen

och anses därmed omedelbart ha lämnat förbundet.

Medlem eller klubb, som inte har betalat medlemsavgift, för på två av varandra följande

verksamhetsår, får anses ha begärt sitt utträde ur förbundet. 

Medlemskapet upphör i sådant fall, genom att medlemmen avförs från medlemsförteckningen.

 11 § Uteslutning m.m.

Medlem eller klubb, får inte uteslutas ur förbundet, av annan anledning än, att denna har

försummat att betala, av förbundet beslutade avgifter, motarbetat förbundets verksamhet, ändamål,

eller uppenbarligen skadat förbundets intressen.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen eller klubben, fått tillfälle att yttra

sig, inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denna fått del av de

omständigheter, som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Detta gäller ej om § 10 2:a stycket, missbrukats.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslut får begränsas till att omfatta en viss tid.

Sådan tidsbegränsad uteslutning, får som mest omfatta sex månader, från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl, för uteslutning inte föreligger, får förbundet i stället meddela

denne varning. Beslutet skall inom 3 dagar, från dagen för beslutet, tillställas den berörde.

12 § Medlemmars och klubbars rättigheter och skyldigheter

     * har rätt att delta i sammankomster som anordnas för klubbarna.

     * har rätt till information om förbundets angelägenheter.

     * skall följa stadgar och beslut, som fattas av förbundet.

     * har inte rätt till del av förbundets behållning eller egendom, vid upplösning av förbundet.   .   

* skall betala de avgifter, som beslutas av förbundet.

 ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

 13 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är förbundets högsta beslutande organ, hålls före utgången

Av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen, senast tre veckor före mötet, tillställas

klubbar, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelsen, jämte förslag

till föredragningslista, anslås i klubblokalen eller dylikt.

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhets-

plan med budget, samt styrelsens förslag och inkomna motioner, med styrelsens

yttrande, skall finnas tillgängliga för klubbarna, senast en vecka före årsmötet.

I kallelsen skall anges, var dessa handlingar finns tillgängliga.

 14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Såväl enskild medlem, klubb och styrelsen, får ange förslag, att behandlas av årsmötet.

Förslag från enskild medlem eller klubb, skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före

årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 15 § Beslutmässighet

Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade klubbar, som är närvarande, på årsmötet.

16 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och övriga uppdrag, i Hästskokastarförbundet, är den av klubb, medlem, nominerad person.

Personen skall vara medlem i förbundet.

 

17 § Ärende vid årsmötet

Vid årsmötet kan/skall följande behandlas och protokollföras:

 1 Fastställande av röstlängd för mötet

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 3 Fastställande av föredragningslista

 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

 5 Val av protokolljusterare och rösträknare

6 Styrelsens verksamhetsberättelser för det senaste verksamhetsåret

   Styrelsens förvaltningsberättelser (balans och resultaträkning), för det senaste räkenskapsåret

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9 Fastställande av medlemsavgifter

 10 Fastställande av verksamhetsplan samt 

behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret

 11 Val av:

a) ordförande och kassör, för en tid av två år, växelvis

 b) val av styrelseledamöter för en tid av två år, växelvis

 c)tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning på ett år

 d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga

 e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande

 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 13 Övriga frågor.

Beslut i frågor, av större ekonomisk betydelse, för förbundet, klubbarna eller

medlemmarna, får inte fattas, om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 18 § Extra årsmöte

 Styrelsen kan kalla klubbarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller

minst en tiondel, av föreningens medlemmar, begär det. 

Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 När styrelsen mottagit en begäran, om extra årsmöte, skall den inom 14 dagar

kalla till sådant möte, att hållas inom två månader, från kallelsen. Kallelsen

med förslag till föredragningslista, för extra årsmöte, skall tillställas klubbarna,

senast sju dagar före mötet, eller kungöras inom samma tid i ortspressen.

Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista, anslås i klubblokal eller dylikt.

 Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse, får den som gjort

framställningen, utfärda kallelsen i enlighet med föregående stycke.

 Vid extra årsmöte, får endast det som föranlett mötet, upptas till behandling.

 Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet, vid sådant möte,

gäller vad som sägs i 17 § och 18 §

REVISORER

 19 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, 

årsmötes – och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 Förbundets räkenskaper, skall vara revisorn tillhanda, senast en månad före årsmöte.

 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste

verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 STYRELSEN

 20 § Sammansättning

Styrelsen består av, ordförande, kassör, minst 5 ordinarie ledamöter där antalet alltid ska vara udda samt två ersättare.

Vid förfall för ledamot, inträder ersättare.

Avgår ledamot, före mandattidens utgång. inträder ersättare i dennes ställe, 

för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. 

Sådan ledamot har inte rösträtt, men har yttrande och förslagsrätt.

 21 § Styrelsen åliggande

När årsmötet inte är samlat, är styrelsen förbundets beslutande organ och  ansvar för förbundets angelägenheter.

 Styrelsen skall svara för förbundets verksamhet, enligt fastställda planer, samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 Det åligger styrelsen särskilt att

 . tillse Svenska Hästskokastarförbundets gällande lagar och bindande regler iakttas

 . verkställa av årsmötet fattade beslut

. planera, leda och fördela arbetet inom förbundet

 . ansvara för och förvalta förbundets medel

 . tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 23 och förbereda årsmötet

 Ordförande är klubbens officiella representant. Ordförande skall leda styrelsens

förhandlingar och arbeta, samt övervaka att förbundets stadgar och övriga för

förbundets, bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förfall, skall vice

ordförande träda in, i ordförandes ställe. Styrelsen skall besluta om förekommande

arbetsuppgifter i övrigt, Har inte annat beslutats, 

ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

SEKRETERARE

 . förbereda styrelsens sammanträden och förbundets möten

. föra protokoll över styrelsens sammanträden

 . se till att förbundets handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt

 . se till att fattade beslut har verkställts

 . om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar

 . årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelser för förbundet.

KASSÖREN

 . se till att medlemmarna och klubbarna betalar beslutade avgifter till förbundet

 . se till att förbundet söker bidrag, från stat, kommun och idrottsorganisationer m.m.

 . svara för förbundets bokföring, vilket innebär skyldighet att föra bok över

  klubbens räkenskaper

 . årligen upprätta balans – samt resultaträkningar

 . utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning

 . se till att klubbens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid

 . i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild

  uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna

  uppgifter inom skatte - och avgiftsområdet

 . föra medlemsförteckning

 . föra inventarieförteckning, i vilken också av förbundets förvärvade priser införs

22 § Kallelse beslutmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva

antalet ledamöter, har begärt det.

 Styrelsen är beslutsmässig, när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva

antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs, att minst hälften av

styrelsens samtliga ledamöter, är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall, får ordförande besluta, att ärende skall avgöras genom skriftlig

omröstning, eller via telefonsammanträde. Sådant beslut, skall anmälas, vid det närmast därefter följande sammanträde.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande och av en särskild, utsedd protokolljusterare.

Avvikande mening, skall antecknas till protokollet.

23 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt, i enskilda ärenden, eller i vissa grupper av

ärenden, till sektion, kommitté, annat organ, enskild medlem, eller anställd.

 Den som fattar beslut, med stöd av bemyndigande, enligt föregående stycke, skall

fortlöpande underrätta styrelsen härom.